Základní strategií naší společnosti je spokojenost našich obchodních partnerů a zákazníků v oblasti poskytování telekomunikačních služeb, spokojenost pracovníků a prosperita firmy.

V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na tuzemském trhu společnost zavedla, a jejím cílem je udržovat a neustále zlepšovat, integrovaný systém řízení ve shodě s mezinárodními standardy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, ČSN ISO/IEC 20000-1:2019 a ČSN EN ISO 14001:2016 a s plným vědomím své odpovědnosti přijímá vedení společnosti následující strategické záměry, při jejichž realizaci se bude opírat o spolupráci a tvůrčí schopnosti svých zaměstnanců.

Teze Politiky společnosti:

 • Dodržovat platnou legislativu ve všech oborech naší činnosti. Nad rámec požadavků stanovených legislativou klást důraz zvláště na předcházení znečištění životního prostředí.
 • Zajistit trvalou spokojenost zákazníků poskytováním produktů a služeb za konkurenceschopné ceny v požadované kvalitě, rozsahu a čase.
 • Zajistit shodu se smluvními požadavky zákazníků z hlediska plnění sjednaných parametrů v dohodách o úrovni služeb.
 • Klást důraz na zvyšování kvality služeb a růst spokojenosti zákazníků.
 • Řídit dodavatele tak, aby byla zajištěna garantovaná kvalita služeb.
 • Trvalou pozornost věnovat racionalizaci a zdokonalování integrovaného systému řízení tak, aby došlo k optimalizaci činnosti a nákladů, a tím zabezpečit kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti.
 • Pro bezchybný chod procesů služeb zajistit dostatek vzdělaných a kompetentních pracovníků.
 • Vybavovat firmu nejmodernějšími technologiemi, aby zákazníkům byly poskytovány služby kvalitativně srovnatelné se špičkou v našem oboru.
 • Činnost společnosti orientovat k šetrnému a efektivnímu využívání přírodních zdrojů a energií.
 • V činnostech, souvisejících s našimi službami používat materiály, látky a suroviny s minimálním dopadem do životního a pracovního prostředí.
 • Pravidelným informováním všech pracovníků naší společnosti o vztahu k životnímu prostředí zvyšovat jejich povědomí v této oblasti.
 • Zajistit, aby zpracovávané informace byly dostatečně chráněny před neoprávněnou manipulací, aby byly vždy dostupné všem stranám, které k nim mají mít přístup.
 • Zajistit správu informací tak, aby nedocházelo k narušení integrity, důvěrnosti a dostupnosti těchto informací.
 • Zajistit shodu se smluvními požadavky zákazníků z hlediska ochrany informací a vhodným opatřením eliminovat rizika, týkající se bezpečnosti informací.
 • Princip neustálého zlepšování firemních procesů naplňovat formou týmové spolupráce tak, aby do ní byl zapojen co nejširší počet pracovníků. Motivovat všechny pracovníky k profesnímu růstu a podporovat jejich individuální uplatnění.
 • S veřejností budovat korektní vztahy. Zkvalitňovat komunikaci a spolupráci s příslušnými úřady státní správy a veřejností za účelem co nejširšího seznámení s touto Politikou a jejím naplňováním.

Při realizaci Politiky společnosti upřesňované do hodnotitelných cílů očekává vedení společnosti od každého pracovníka důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací integrovaného systému, vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků práce před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům.