Základnou stratégiou našej spoločnosti je spokojnosť našich obchodných partnerov a zákazníkov v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, spokojnosť pracovníkov a prosperita firmy.

V záujme udržania a zlepšenia získanej pozície na domácom trhu spoločnosť zaviedla a che udržiavať a neprestajne zlepšovať integrovaný systém riadenia v zhode s medzinárodnými normami ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 a ISO 14001:2015 a s plným vedomím zodpovednosti vedenie spoločnosti prijíma nasledujúce strategické zámery, počas realizácie ktorých sa bude opierať o spoluprácu a tvorivé schopnosti svojich zamestnancov.

Tézy Politiky spoločnosti:

 • Dodržiavať platnú legislatívu vo všetkých oblastiach našej činnosti. Nad rámec požiadaviek stanovených legislatívou klásť dôraz najmä na prevenciu znečistenia životného prostredia.
 • Zabezpečiť trvalú spokojnosť zákazníkov poskytovaním produktov a služieb za konkurencieschopné ceny v požadovanej kvalite, rozsahu a čase.
 • Venovať trvalú pozornosť racionalizácii a zdokonaľovaniu integrovaného systému riadenia tak, aby došlo k optimalizácii činností a nákladov, a tým zabezpečiť kapacitné a finančné zdroje na rozvoj spoločnosti.
 • Vybavovať firmu najmodernejšími technológiami, aby boli zákazníkom poskytované služby kvalitatívne zrovnateľné so špičkou v našom odbore.
 • Znížiť produkciu odpadov a zvýšením ich ďalšieho využitia napomáhať efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov a energií.
 • Pri činnostiach súvisiacich s našimi službami používať materiály, látky a suroviny s minimálnych dopadom na životné a pracovné prostredie.
 • Pravidelným informovaním všetkých pracovníkov našej spoločnosti o vzťahu k životnému prostrediu zvyšovať ich povedomie v tejto oblasti.
 • Zabezpečiť, aby spracované informácie boli dostatočne chránené proti neoprávnenej manipulácii, aby boli vždy dostupné pre všetky strany, ktoré k nim majú mať prístup.
 • Zabezpečiť správu informácií tak, aby nedochádzalo k narušeniu integrity, dôvernosti a dostupnosti týchto informácií.
 • Zabezpečiť zhodu so zmluvnými požiadavkami zákazníkov z hľadiska ochrany informácií a vhodným opatrením eliminovať riziká týkajúce sa bezpečnosti informácií.
 • Princíp neustáleho zlepšovania podnikových procesov napĺňať formou tímovej spolupráce tak, aby sa do nej zapojil čo najširší porčet pracovníkov. Motivovať všetkých pracovníkov na profesný rast a podporovať ich individuálne uplatnenie.
 • S verejnosťou vybudovať korektné vzťahy. Skvalitňovať komunikáciu a spoluprácu s príslušnými úradmi štátnej správy a verejnosťou za účelom čo najširšieho zoznámenia s touto Politikou a jej napĺňaním.

Pri realizácii Politiky spoločnosti spresňovanej na vyhodnotiteľné ciele vedenie spoločnosti očakáva od každého pracovníka dôsledné a presné dodržiavanie postupov stanovených v dokumentácii integrovaného systému, vysokú zodpovednosť za kvalitu vlastnej práce pred jej odovzdaním spolupracovníkom alebo zákazníkom.